Thánh lễ khấn lần đầu, khấn trọn, và mừng ngân khánh khấn dòng. Hội dòng MTG Tân Việt

Cha cố vấn và Ban điều hành họ Thánh dự lễ khấn trọn của Sr Maria Nguyễn Thị Phương – Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt .