Hình Ảnh Cuộc Họp Thường Niên Lần Thứ 1 – Năm 2019 Của Gia Đình Thiêng Liêng Thánh Phêrô Khoa.