Ban giỗ tổ Gia Đình Thiêng Liêng Cha Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa họp mặt lần thứ hai tổ chức lễ giỗ lần 181/2019 tại Giáo xứ Xuân Sơn