Lễ Giỗ Cha Thánh Phêrô Khoa Lần Thứ 178 Ở Thuận Nghĩa