Hình ảnh họp và đọc kinh luôn phiên hàng tháng của Hội Cha Thánh Phêrô Khoa – Giáo xứ Thuận Nghĩa

Hình ảnh họp và đọc kinh luôn phiên hàng tháng của Hội Cha Thánh Phêrô Khoa – Giáo xứ Thuận Nghĩa.