Toàn cảnh dâng hoa kính Đức Mẹ tại GX Tân Tạo.

https://www.youtube.com/watch?v=plk3Qva02cY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nidjZU65hRqyzfn8hBE_s3N-wqsgp41CapEibL8y-OjbvjScqlpMeqUM