Gx. Hòa Hội: Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh thể thay Giáo phận 2019

 

Vào lúc 9g30 ngày 22.9.2019, Giáo xứ Hòa Hội – hạt Xuyên Mộc long trọng cử hành thánh lễ đồng tế khai mạc ngày chầu lượt thay Giáo phận. Cha Anphongsô Nguyễn Văn Thế- Quản hạt Xuyên Mộc đã chủ tế thánh lễ cùng với sự hiện diện của quý Cha trong hạt Xuyên Mộc và đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Cha Anphongsô đã nhắn nhủ với cộng đoàn qua dụ ngôn người quản lý bất lương: “…Hãy trở thành những người quản lý trung tín và khôn ngoan trong những việc nhỏ là sống chân thật, công bằng, bác ái, lương thiện và dám nhận lỗi khi mình làm sai, biết chu toàn những việc đạo đức trong sự kiên trì và khiêm nhường. Từ đó chúng ta sẽ trở nên lớn hơn trong ơn nghĩa Chúa, và khi việc lớn được trao phó lúc đó ta sẽ có đủ khả năng hoàn tất một cách tốt đẹp. Đừng như người quản lý bất lương chỉ biết lo tương lai của mình ở đời này, mà hãy biết lo cho tương lai của mình ở đời sau. Hãy dùng của cải vật chất làm phương tiện để giúp chúng ta nên thánh bằng cách chia sẻ cho anh chị em mình, và chỉ có Thiên Chúa mới là cùng đích của cuộc đời…”.

Nhân ngày giáo xứ Chầu thay Giáo phận, Cha Quản hạt cũng mời gọi cộng đoàn hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn, để lắng nghe Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng ta biết chọn lựa những giá trị vĩnh cửu, biết tìm kiếm những phúc lộc ngay thẳng, và cầu nguyện cho Giáo phận luôn được bình an, cho các vị mục tử luôn trở nên những đầy tớ trung tín và khôn ngoan hầu có thể chu toàn những trách nhiệm mà Chúa giao phó.

Sau Thánh lễ là phần suy tôn Thánh Thể và các giờ chầu của các giáo họ trong Giáo xứ.

Xem hình ảnh :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h ảnh