BAN TRUYỀN THÔNG

Thứ Ba, 14:44 Ngày 27/11/2018

Trưởng ban truyền thông Gia Đình Thiêng Liêng Thánh Phêrô Khoa - Linh Mục Phê rô Nguyễn Châu Linh - Chánh Xứ Phước An .